“ภูมินิเวศเกษตร”คืออะไร???

ภูมินิเวศเกษตร (Agroscape = Agricultural Landscape)

ภูมิทัศน์การเกษตร (Agricultural Landscape หรือ Agroscape)

ภูมิทัศน์การเกษตร (Agricultural Landscape หรือ Agroscape) อ้างอิงจากบทความทางวิชาการและงานวิจัย หมายถึง ลักษณะภูมิทัศน์ที่เกิดขึ้นจากอิทธิพลของกิจกรรมโดยเกษตรกรเป็นหลัก[1] เช่น การปลูกพืช การไถพรวน ระบบชลประทาน การให้ปุ๋ย และการเปลี่ยนแปลงลักษณะภูมิประเทศ (เช่น ระบบระบายน้ำ ความสูงต่ำของพื้นที่)[2]

[1] Kizos, T. and G. Vlahos, The evolution of the agricultural landscape. Reclaiming the Greek landscape, 2012. 97(2): p. 133-143.
[2] de Bakker, H., Major soils and soil regions in the Netherlands. 2013: Springer Science & Business Media.

ภูมินิเวศเกษตร (Agroscape)

ภูมินิเวศเกษตร (Agroscape) หมายถึง การเกษตรที่ทำร่วมกับการฟื้นฟูสมดุลของระบบนิเวศ สร้างความหลากหลายทางชีวภาพ การมีไม้ต้นและพืชผลทางการเกษตรในหลายระดับชั้นที่เหมาะสมกับแต่ละพื้นที่เพื่อใช้ประโยชน์จากพืชพรรณและสิ่งมีชีวิตต่างๆ อย่างเกื้อกูลกัน ลดการพึ่งพาปัจจัยภายนอก รวมถึงระบบที่อาจเป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของเกษตรกรและผู้บริโภค ตลอดจนเน้นการใช้เทคนิคและเทคโนโลยีที่เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการทางธรรมชาติเพื่อเพิ่มผลผลิต และเน้นกิจกรรมการผลิตมากกว่าสองกิจกรรมขึ้นไปที่เกื้อกูลซึ่งกันและกันในเวลาเดียวกัน เพื่อให้ได้ผลผลิตที่ปลอดภัยจากสารพิษ

ภูมินิเวศเกษตรต่างจากเกษตรอินทรีย์อย่างไร

          เป้าหมายของเกษตรอินทรีย์ (Organic farming) คือการสร้างความปลอดภัยด้านอาหาร (Food safety) ให้แก่ผู้บริโภค โดยเน้นหนักไปที่การผลิตโดยไม่ใช้สารอนินทรีย์เคมีหรือเคมีสังเคราะห์แต่สามารถใช้อินทรีย์เคมีได้ เช่น การใช้ปุ๋ยหมักและปุ๋ยพืชสดในการเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ให้แก่ดิน การใช้น้ำหมักใบสะเดาในการพ่นเพื่อกำจัดวัชพืช เป็นต้น

          ภูมินิเวศเกษตรมีจุดประสงค์เพื่อผลผลิตที่ปลอดภัยจากสารพิษเช่นเดียวกับเกษตรอินทรีย์ แต่เพิ่ม “คุณภาพ” และ “ความสม่ำเสมอ” ของผลผลิตด้วย ด้วยการใช้ปุ๋ยเคมีซึ่งเป็นธาตุอาหารที่จำเป็นสำหรับผลผลิตที่ต้องการคุณภาพและมีความสม่ำเสมอ ทั้งนี้ปุ๋ยเคมีไม่ใช่สารพิษแต่เป็นธาตุอาหารที่พืชต้องการเพื่อเพิ่มคุณภาพให้กับผลผลิตโดยตรงและรวดเร็วซึ่งปุ๋ยอินทรีย์ทำไม่ได้เพราะสลายตัวช้าและไม่สามารถควบคุมธาตุอาหารที่พืชต้องการได้ นอกจากนี้ภูมินิเวศเกษตรมีการกำหนดวิธีการ ชนิดและปริมาณการให้ธาตุอาหารพืชอย่างเหมาะสมกับชนิดและการเจริญเติบโตของพืชภายใต้การควบคุมของนักวิทยาศาสตร์เกษตรร่วมกับการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการคำนวณและให้ปุ๋ยเพื่อให้มีความถูกต้องและแม่นยำมากที่สุด

ภูมินิเวศเกษตร คือการทำเกษตรอินทรีย์ผสมเคมี ใช่หรือไม่

X
Top